Numer jeden Auto Detailing

Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki powsta? z mi?o?ci do aut. Dlatego nasi Klienci mog? by? pewni, ?e zajmiemy si? ich samochodami tak, aby prezentowa?y si? super, nawet je?li przeby?y ju? nawet setki tysi?cy kilometr?w.

W naszym auto spa uzyskujemy to dzi?ki temu, ?e po?wi?camy nasz? uwag? zar?wno wn?trzu auta, a tak?e jego elementom zewn?trznym. Po precyzyjnym wyczyszczeniu ?rodka, kolej na woskowanie lub glinkowanie oraz polerka samochodowa, aby uzyska? niemal pozbawione niedoskona?o?ci wyko?czenie.

Opr?cz pozbycia si? istniej?cych skaz lakieru, bardzo wa?ne jest tak?e zabezpieczenie go na przysz?o??. Dlatego w Auto Spa Grodzisk Mazowiecki mo?emy nanie?? pow?ok? polimerow? , kt?ra chroni lakier przed szkodliwym dzia?aniem czynnik?w zewn?trznych.

Auto detailing to zestaw us?ug, kt?re maj? na celu utrzymanie pojazdu w dobrym stanie, nie tylko pod wzgl?dem mechanicznym, ale wizualnym. S?owem, aby samoch?d wygl?da? jak niemal nowy, nawet je?li na liczniku ma ju? dziesi?tki, a nawet setki tysi?cy przebytych kilometr?w.

Taki stan osi?ga si? poprzez usuni?cie zanieczyszcze? z wn?trza auta oraz dzi?ki umyciu i polerowaniu zewn?trznej cz??ci auta, aby uzyska? wyko?czenie prawie bez skaz.

Najbardziej podstawowe opcje auto detailingu zawieraj? mycie karoserii i woskowanie oraz odkurzanie i czyszczenie wewn?trzne.

Bardzo wa?na jest tak?e renowacja lakieru, dzi?ki kt?rej mo?na wyeliminowa? wi?kszo?? przebarwie? i ma?ych zadrapa?.

Jedn? z mo?liwych opcji, z zakresu auto detailingu jest glinkowanie.

Glinkowanie to dog??bne oczyszczenie lakieru lub innej pow?oki z r??nego rodzaju zabrudze? np. ?ywica, resztki owad?w, sadza, drobiny asfaltu, r??nego rodzaju py? oraz naloty rdzy.

Nale?y u?ci?li?, ?e wykonanie samego glinkowania nie pozbywa si? rys, ale wyci?ga z nich brud, bez zmniejszania grubo?ci pow?oki lakierniczej.

W zwi?zku z tym mo?na glinkowanie bezpiecznie robi? co jaki? czas bez ryzyka, ?e pogorszymy przez to jako?? pow?oki lakierniczej naszego auta.

W Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki poza standardowym glinkowaniem, mo?liwe jest te? wykonanie tej us?ugi wraz z korekt? lakieru, pozwalaj?c? wyeliminowa? do 70% zadrapa?.

W Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki mo?na um?wi? si? na wykonanie us?ugi na?o?enia polimeru.

Pow?oka polimerowa to specjalny preparat sk?adaj?cy si? ze sk?adnik?w organicznych i nieorganicznych, kt?ry nale?y na?o?y? w odpowiedni spos?b na lakier samochodowy.

Cho? pow?oka ta jest bardzo cienka (jej grubo?? po na?o?eniu to dziesi?tne cz??ci milimetra!), to tworzy warstw? zabezpieczaj?c? lakier przed szkodliwymi czynnikami zewn?trznymi. Dlatego te? spe?nia wiele funkcji:

* Bardzo dobrze chroni auto nie tylko przed brudem, ale te? przed kwasami, zadrapaniami, promieniowaniem UV oraz substancjami chemicznymi.

* Idealnie chroni lakier, nadaj?c mu przy tym wyrazisto??.

* Wyr?wnuje powierzchni? bez niepotrzebnych hologram?w i refleks?w.

Pojedyncze polimery s? mniejsze od cz?steczek wody a dzi?ki temu maj? w?a?ciwo?ci hydrofobowe, czyli odpychaj? od siebie cz?steczki wody. Z tego powodu powierzchnia potraktowana polimerami jest wodoodporna a samoch?d d?u?ej pozostaje czysty, bo brud prawie do niej nie przylega.

A kiedy pojazd w ko?cu jednak pobrudzi si?, to dzi?ki zabezpieczeniu polimerami ?atwiej go b?dzie wyczy?ci?.

Auto SPA to us?ugi kt?re maj? na celu utrzymanie pojazdu w ?wietnym stanie, ale nie pod wzgl?dem technicznym, ale kosmetycznym. Czyli po prostu, aby samoch?d wygl?da? jak nowy, nawet je?li na liczniku ma ju? setki tysi?cy kilometr?w.

Osi?ga si? to dzi?ki temu, ?e fachowcy specjalistycznie czyszcz? i poleruj? zewn?trzne cz??ci auta, aby uzyska? niemal pozbawione skaz wyko?czenie. Auto SPA obejmuje te? us?ugi takie jak korekta lakieru, dzi?ki kt?rej mo?na si? pozby? przebarwie?, zmatowie? oraz drobnych zarysowa?.

Istotnym elementem car detailingu jest te? ochrona lakieru na przysz?o??. S?u?? w tym celu specjalistyczne pow?oki ochronne (takie jak np. wosk), kt?re naniesione na lakier utrudniaj? przez jaki? czas przywieranie kurzu i brudu.

Jednak detailing samochodowy to nie tylko zabiegi zwi?zane z lakierem, lecz tak?e detailing wn?trza. W czasie wykonywania tej cz??ci us?ugi, wn?trze auta jest dok?adnie czyszczone, tapicerka prana, wykonuje si? tak?e czyszczenie element?w plastikowych.

Dzi?ki poprawnie wykonanej us?udze pojazd b?dzie prezentowa? si? naprawd? super, niemal jakby dopiero wyjecha? z salonu. Dlatego o auto nale?y regularnie dba?, aby m?c cieszy? si? nim d?ugo.

Cho? wiele r??nych czynnik?w mo?e wp?yn?? na decyzj? o zakupie auta, to u jej podstaw zawsze b?dzie ch?? posiadania w?asnych czterech k??ek. Nale?y jeszcze zaznaczy?: ?rodka lokomocji, na kt?rym mo?na polega?, st?d te? wszyscy wiemy, ?e dbanie o to, aby auto d?ugo na s?u?y?o, to podstawa.

Ale wi?kszo?? z nas ? w?a?cicieli pojazd?w ? pragn??aby r?wnie?, aby nasze samochody ?wietnie prezentowa?y si? nie tylko, gdy s? nowe, ale zawsze. Rozwi?zaniem mo?e by? auto detailing.

Jest to pakiet us?ug koncentruj?cych si? na wygl?dzie auta. Do tego zestawu zalicza si? dok?adne mycie r?czne auta i czyszczenie go w ?rodku. Potem ma miejsce glinkowanie i polerowanie , kt?re ma poprawi? wygl?d lakieru. Mo?na tak?e zabezpieczy? go na przysz?o?? poprzez na?o?enie pow?oki polimerowej, chroni?cej lakier przed szkodliwym dzia?aniem czynnik?w zewn?trznych.

Po takim auto spa, ka?dy samoch?d b?dzie wygl?da? ?wietnie, nawet je?li na liczniku ma ju? wiele tysi?cy przejechanych kilometr?w.

Czyszczenie auta to jedna z podstawowych czynno?ci, kt?r? nale?y wykonywa? regularnie, aby samoch?d dobrze wygl?da?.

Samoch?d mo?na oczywi?cie wyczy?ci? samemu r?cznie, ale nale?y mie? na uwadze, ?e nieodpowiednio dobrane preparaty i g?bki do czyszczenia, mog? zarysowa? lakier. Poza tym, nie ka?dy ma czas i jest w stanie, aby to zrobi? samemu.

Podobnie jest w przypadku myjni automatycznej: zniszczone i brudne szczotki mog? zniszczy? lakier, poza tym, samochody cz?sto opuszczaj? tak? myjni? niedomyte. Z kolei nieumiej?tne korzystanie z myjni bezdotykowych, szczeg?lnie gdy wyst?puj? ju? na lakierze zarysowania, mo?e spowodowa? jego dalsze uszkodzenie.

Je?li natomiast oddamy nasz samoch?d osobom, kt?re si? na tym znaj?, mo?emy by? spokojni, ?e:

*U?yj? najodpowiedniejsze dla naszego auta p?yny,

*U?ywa? b?d? w?a?ciwych g?bek i szczotek,

*Precyzyjnie doczyszcz? nawet bardzo silnie zabrudzone zakamarki,

*Odkurz? wn?trze naszego auta,

*Je?li b?dzia taka potrzeba, dokonaj? drobnych korekt pow?oki lakierowej lub jej polerowania.

Odje?d?aj?c samochodem po tak specjalistycznym myciu, kierowca z pewno?ci? b?dzie mia? wra?enie, jakby jecha? nowszym samochodem.

Co degraduje lakier samochodowy?

Lakier na karoserii pojazd?w wystawiony jest na dzia?anie wielu r??nych czynnik?w atmosferycznych takich, jak np. promieniowanie s?oneczne, zmiany temperatur, ekstremalne temperatury. Dodatkowo asfalt, chemia typu antyl?d lub piasek uderzaj?ce w auto w czasie jazdy, z czasem wp?ywaj? na wygl?d lakieru samochodowego. Nawet wizyta w myjni automatycznej lub bezdotykowej mog? uszkodzi? lakier.

Na czym polega polerowanie lakieru?

Pomimo, ?e na wiele z wymienionych spraw nie mamy wp?ywu i post?puj?ca degradacja lakieru jest nieunikniona, to jest jednak dobra wiadomo??: dzi?ki specjalistycznemu polerowaniu mo?liwe jest przywr?cenie blasku i korekta lakieru.

Polerka auta to zabieg ?cierania lakieru a? do usuni?cia cienkiej, zdegradowanej warstwy zawieraj?cej rysy, mikrouszkodzenia i hologramy.

Jak przygotowywany jest samoch?d do polerki?

Polerka lakieru jest zabiegiem wieloetapowym, kt?ry musi by? poprzedzony dok?adnym umyciem auta. Chodzi o to, aby zupe?nie pozby? si? brudu, piasku i wszystkich zanieczyszcze? organicznych, mog?ce negatywnie wp?yn?? na polerowanie. Nast?pnie auto musi kompletnie wyschn??.

Istotnym etapem wst?pnym jest te? zabezpieczenie tych cz??ci auta, kt?re s? blisko lakieru, a nie zostan? polerowane, jak np. ramy szyb i lamp, klamki, listwy. W tym celu okleja si? je wysokogatunkow? ta?m? malarsk?, aby uchroni? je przed przedostaniem si? na nie pasty.

Polerka auta

Sama polerka lakieru musi by? wykonywana systematycznie. Czyli, ?e skupiamy si? na ma?ym fragmencie lakieru i dopiero po zako?czeniu wszystkich czynno?ci przechodzimy do nast?pnego. Dzi?ki temu pasta polerska nie wyschnie, polerowanie jest bardziej precyzyjne a efekt ko?cowy bardziej wyrazisty.

Czynno?ci zwi?zane z polerk? zawieraj? aplikacj? specjalnej pasty na karoseri?, precyzyjne rozprowadzenie jej a w dalszej kolejno?ci w?a?ciwe polerowanie r?czne lub za pomoc? specjalnej maszyny. Nale?y je wykonywa? precyzyjnie i wolno, kierunkowo, a nie chaotycznie, a dzi?ki temu rysy minimalizowane s? z wi?ksz? szybko?ci? i precyzj?.

Po tym etapie pozbywamy si? resztek pasty przecieraj?c fragment, kt?rym si? zajmowali?my mokr? szmatk? i zabieramy si? do nast?pnego fragmentu karoserii.

Po zako?czeniu polerowania ca?ego samochodu dodatkowo mo?na na?o?y? na niego specjalny wosk chroni?cy lakier przed promieniami UV.

Jak wygl?da auto po polerowaniu?

Efekty polerki samochodowej lakieru s? spektakularne a auto po takiej us?udze zdecydowanie przyci?ga uwag?. Lakier jest l?ni?cy i g?adki, co skutkuje tym, ?e brud i woda ?atwiej z niego sp?ywaj?. Kolor jest wyra?ny a zarysowania i hologramy na lakierze ? prawie niewidoczne. Auto og?lnie prezentuje si? o wiele lepiej, co oczywi?cie wp?ywa te? na jego warto??.

Jak utrzyma? na d?u?ej efekt polerki?

Je?li chcieliby?my, aby spektakularny rezultat uzyskany w czasie polerki lakieru utrzymywa? si? na d?u?ej, powinni?my dba? o nasz samoch?d. Dotyczy to przede wszystkim jego mycia ? trzeba zrezygnowa? z automatycznych myjni. Poza tym, ?e mog? w nich znajdowa? si? s?abe jako?ciowo lub zu?yte szczotki, to przylepione do nich drobiny piasku mog? zn?w zarysowa? lakier.

Zdecydowanie lepszym rozwi?zaniem jest mycie r?czne. Ale te? nale?y zwr?ci? uwag? na odpowiednie, wysokiej jako?ci przybory, jak np. r?kawice z mikrow??kna.

Najlepszym rozwi?zaniem jest, aby auto by?o gara?owane. Je?li jednak to nie jest mo?liwe, warto pomy?le? o woskowaniu lub na?o?eniu polimeru. Bardzo cienka pow?oka tego rodzaju tworzy warstw? zabezpieczaj?c? karoseri? przed dzia?aniem szkodliwych czynnik?w zewn?trznych.

Polerowa? samemu czy u fachowca?

Do polerowania auta mo?na zabra? si? samemu. Jednak trzeba by? przygotowanym , ?e mo?e to zaj?? du?o godzin, a mo?e nawet ca?y weekend.

Poza tym jest ryzyko, ?e niepoprawne polerowanie mo?e przynie?? wi?cej szkody ni? po?ytku. Skupiaj?c si? na pozbywaniu si? rys, mo?emy np. przegrza? lakier.

St?d lepiej jednak powierzy? t? prac? profesjonalistom, kt?rzy maj? w tym do?wiadczenie. A samemu po prostu p??niej cieszy? si? b?yszcz?cym samochodem na d?u?ej.


detailing samochodowy
car detailing
auto spa grodzisk mazowiecki
auto detailing grodzisk mazowiecki
polerka samochodowahttps://numerjedenautodetailing942.blogspot.com/

Comments